هارد های مشابه در گوشی ها

هاردهای مشابه در گوشی ها

هارد های مشابه در گوشی ها

 هارد های مشابه در گوشی ها

هارد های مشابه در گوشی ها

A001(16GB)

I9082-I9105-I9150-P3100-P5100-P5200-P6800-P7500-T210
N5100-N7000-N8000-N8010-N9000-N9005
HTC BUTTERFLY
A002(16GB)

I9082-I9105-I9150-P3100-P5100-P5200-P6800-P7500-T210
N5100-N7000-N8000-N8010-N9000-N9005
HTC BUTTERFLY
B001(8GB)

هارد های مشابه در گوشی ها

G700-H30-P7
S3-S3 Mini-S4 Mini-i9128-i9200-G7102-P3100-P5200-T111
HTC E8/M7/M8/M9/ONE
B001(16GB)

هارد های مشابه در گوشی ها

G700-H30-P7
S3-S3 Mini-S4 Mini-i9128-i9200-G7102-P3100-P5200-T111
HTC E8/M7/M8/M9/ONE
B001(32GB)
G700-H30-P7
S3-S3 Mini-S4 Mini-i9128-i9200-G7102-P3100-P5200-T111
HTC E8/M7/M8/M9/ONE

هارد های مشابه در گوشی ها

B002(16GB)

G700-H30-P7
S3-S3 Mini-S4 Mini-i9128-i9200-G7102-P3100-P5200-T111
HTC E8/M7/M8/M9/ONE
B031(8GB)

هارد های مشابه در گوشی ها

4C-4X-G620-G700-G740-G750-Y6-Y635-H30
G7102-T210
LUMiA 630-LG G3-LG Nexus 5-HTC M9

هارد های مشابه در گوشی ها

B205(4GB)

Y511-Y530-Y600

B209(4GB)

G6-Y511-Y530-Y600
B304(8GB)
P6-MT1

هارد های مشابه در گوشی ها

B308(4GB)

Samsung Ace Duos/LENOVO S686
G510-G525-Y300
HTC DESiRE C/X/V/SV/300
B309(4GB)

هارد های مشابه در گوشی ها

G6-G525-G610-G615-G630-G700-G730-D700
HOL U19-HOL T00-Y520-Y550-Y600-Y625
HTC XE/XL-DESiRE 310/500/600/616 -LENOVO A820/S920
B310(16GB)

هارد های مشابه در گوشی ها

G3-S3-S4-S5-N7100-T311
DESiRE 818N
B314(8GB)

هارد های مشابه در گوشی ها

G355-G531-i9060i
Y530-Y560-S7
LG D325
B315(8GB)
G530
HTC DESiRE 610/620/816
LENOVO NOTE 8

هارد های مشابه در گوشی ها

B316(8GB)

G360-G530-G531-J1-J2-J5
G7-G700
B318(16GB)

هارد های مشابه در گوشی ها

j500F-j500FN-j500H-j320H-G750H
LG H734
B410(16GB)

LENOVO A3000-A3300-A3500-A5000-A5500
G6-Y560

هارد های مشابه در گوشی ها

B412(16GB)

LENOVO A3000-A3300-A3500-A5000-A5500
HoL U19

B503(16GB)
S2-S3-S4-N7000-N7100-P6200-T210
G750

هارد های مشابه در گوشی ها

B506(32GB)
N900-N9000-N9005
4X
HTC M9

هارد های مشابه در گوشی ها

GDBC(4GB)
G6-G610-G630-G730-Y320-Y511-Y520-Y600

هارد های مشابه در گوشی ها

GDCC(4GB)
G6-G610-G630-G730-Y330-Y360-Y520-Y530-Y600

GDDC(4GB)
J1-J110-G313-G318
Y519
JDAC(4GB)
G6-G525-G610-G615-G630-G730
D700-Y511-Y520-Y530-Y600-Y625-HUL T00
i8552-DESiRE 500/516/616

JDBC(4GB)
G6-G610-G630-G730
D700-Y511-Y520-Y600-Y625
DESiRE 310/500/516/616

JDCC(4GB)
G6-G630
D700-Y520-Y600-Y625
DESiRE 516/616

7DP4(16GB)
H30-P7-G700-G750

7DU2(8GB)
4C-4X-H30-P7-G700-G750
i9205-i9152-S2-S3 Mini-S4 Mini-G7102-T111
HTC DESiRE 816

3GMR(8GB)
4C-4X-H30-P7-G620-G700-G750
LUMiA 625/720/820/1320
ZENFONE

28C(4GB)

G6-G525-G610-G615-G630-G700-G730-G760
Y320-Y360-Y530-Y550-Y600-Y625

N8-DE2(8G)
3C-4C-4X
G700-G750-H30 U10-S7
DESiRE D816

G4 LG(32GB) TOSHiBA G4

در تلگرام ما را دنبال کنید

کانال تلگرام آموزشگاه تکنیک نوین