۳

هاردهای مشابه در گوشی ها

 هارد های مشابه در گوشی ها
بازدید 6491

 هارد های مشابه در گوشی ها

قبل از هر چیز مطلب در مورد آی سی های حافظه emmc را مطالعه کنید و اگر در مورد نحوه پروگرام هارد و با کس های هارد اطلاع ندارید حتما مقاله های گفته شده را مطالعه کنید.

هارد های مشابه در گوشی ها

A001(16GB) SAMSUNG

I9082-I9105-I9150-P3100-P5100-P5200-P6800-P7500-T210
  N5100-N8000-N8010-N9000-N9005
HTC BUTTERFLY

A002(16GB) SAMSUNG

 

I9082-I9105-I9150-P3100-P5100-P5200-P6800-P7500-T210
 N5100-N8000-N8010-N9000-N9005
HTC BUTTERFLY

B001(8GB) SAMSUNG

 S3 Mini-S4` Mini-i9128-i9200-G7102-P3100-P5200-T111
HTC E8/M7/M8/M9/ONE
G700-H30-P7

 B001(16GB) SAMSUNG

 S3 Mini-S4 Mini-i9128-i9200-G7102-P3100-P5200-T111
HTC E8/M7/M8/M9/ONE
G700-H30-P7

B001(32GB) SAMSUNG

 S3 Mini-S4 Mini-i9128-i9200-G7102-P3100-P5200-T111
HTC E8/M7/M8/M9/ONE

B002(16GB) SAMSUNG

 S3 Mini-S4 Mini-i9128-i9200-G7102-P3100-P5200-T111
HTC E8/M7/M8/M9/ONE
۴C-4X-G620-G700-G740-G750-Y6-Y635-H30

B031(8GB) SAMSUNG

 G7102-T210
LUMiA 630-LG G3- LG Nexus 5-HTC M9
۴C-4X-G620-G700-G740-G750-Y6-Y635-H30

 

B031(16GB) SAMSUNG

 G7102-T210
LUMiA 630-LG G3-–LG Nexus 5-HTC M9
۴C-4X-G620-G700-G740-G750-Y6-Y635-H30

 

B031(32GB) SAMSUNG

 G7102-T210
-LUMiA 630-LG- – Nexus 5-HTC M9
۴C-4X-G620-G700-G740-G750-Y6-Y635-H30

B032(16GB) SAMSUNG

 G620-G700-–G750-H30-P7
ASUS A500/K012/K00S

B205(4GB) SAMSUNG

 Y511-Y530-Y600

B209(4GB) SAMSUNG

 G6-Y511-Y530-Y600

 B304(8GB) SAMSUNG

P6-MT1

B305(16GB) SAMSUNG

Samsung Ace Duos/LENOVO S686

B308(4GB) SAMSUNG

 G510-G525-Y300
HTC DESiRE C/X/V/SV/300
G6-G525-G610-G615-G630-G700-G730-D700

B309(4GB) SAMSUNG

 

 HOL U19-HOL T00-Y520-–Y550-Y600-Y625
HTC XE/XL/310/500/600/616- -LENOVO A820/P770/S920
G6-G525-G610-–G615-G630-G700-G730-D700

 HOL U19-HOL T00-Y520-Y550-Y600-Y625
HTC XE/XL/310/500/600/616 -LENOVO A820/P770/S920

 

 

B310(16GB) SAMSUNG

S3-S4-S5-N7100-T311
DESiRE 818N
G355-G531-–i9060i

B314(4GB) SAMSUNG

 Y530-Y560-S7
LG D325
G355-G531-i9060i

B314(8GB) SAMSUNG

 Y530–-Y560-S7
LG D325
G355-G531-i9060i

 Y530-Y560-S7

LG D325

B315(8GB) SAMSUNG
 HTC DESiRE 610/620/816
LENOVO NOTE 8G530

HTC DESiRE 610/620/816
LENOVO NOTE 8

 

B316(8GB) SAMSUNG
 G360-G530-G531-J1-J2-J5
G7-G700

 

B318(16GB) SAMSUNG
 j500F-j500FN-j500H-j320H-G750H
LG H734

B318(16GB) SAMSUNG
 j500F-j500FNj500H-j320H-G750H
LG H734

B410(8GB) SAMSUNG
 LENOVO A3000A3300-A3500-A5000-A5500
G6-Y560

 

B410(16GB) SAMSUNG
 LENOVO A3000-A3300-A3500-A5000-A5500
G6-Y560

B410(16GB) SAMSUNG
 LENOVO A3000-A3300-A3500-A5000-A5500
G6-Y560

B412(16GB) SAMSUNG
 LENOVO A3000-A3300-A3500-A5000-A5500
HUL U19

B412(16GB) SAMSUNG
 LENOVO A3000-A3300-A3500-A5000-A5500
HUL U19

B503(16GB) SAMSUNG
 S2-S3-S4-N7000– –-N7100-P6200-T210
G750
۴X

 

B506(32GB) SAMSUNG
 N900-N9000-N9005
HTC M9
۴X

 

B506(32GB) SAMSUNG
 N900-N9000-N9005
HTC M9
C4-C5-P8

B611(16GB) SAMSUNG
 A5-A7-A8-E5-E7-E8
HTC ONE
C4-C5-P8

B611(16GB) SAMSUNG
 A5-A7-A8-E5-E7-E8
HTC ONE

GDBC(4GB) HYNiX
 G6-G610-G630-G730

-Y320-Y511-Y520-Y600

GDBC(4GB) HYNiX  
G6-G610-G630-G730-Y320-Y511-Y520-Y600

GDCC(4GB) HYNiX
 G6-G610-G630-G730- Y330-Y360-Y520-Y530-Y600

GDCC(4GB) HYNiX
 G6-G610-G630-G730-Y330-Y360-Y520-Y530-Y600

GDDC(4GB) HYNiX
 J1-J110– –-G313-G318
Y519

GDDC(4GB) HYNiX  
J1-J110-G313-G318Y519
G6-G525-G610-G615-G630-G730

 

JDAC(4GB) HYNiX
 D700-Y511-Y520-Y530 Y600-Y625-HUL T00

 

i8552-DESiRE 500/516/616-G6-G525-G610-G615-G630-G730

JDAC(4GB) HYNiX
 D700-Y511-Y520-Y530-Y600-Y625-HUL T00

i8552-DESiRE 500/516/616
G6-G610-G630-G730

JDBC(4GB) HYNiX
 D700-Y511-Y520-Y600-Y625
DESiRE 310/500/516/616
G6-G610-G630-G730

JDBC(4GB) HYNiX
 D700-Y511-Y520-Y600-Y625
DESiRE 310/500/516/616
G6-G630

JDCC(4GB) HYNiX
 D700-Y520-Y600-Y625
DESiRE 516/616
G6-G630

JDCC(4GB) HYNiX
 D700-Y520– –-Y600-Y625
DESiRE 516/616
P8

JTMC(16GB) HYNiX
 DESiRE 620/816
XPERiA E2333
P8

JTMC(16GB) HYNiX
 DESiRE 620/816
XPERiA E2333
Y6

 

GTMC(8GB) HYNiX

 DESiRE 626
J200
Y6

GTMC(8GB) HYNiX
 DESiRE 626
J200

۷DP2(8GB) SANDiSK
H30-P7-G700-G750

۷DP2(8GB) SANDiSK
 H30-P7-G700-G750

۷DP4(16GB) SANDiSK
 H30-P7-G700 G750

۷DP4(16GB) SANDiSK
 H30-P7-G700-G750

۴C-4X-H30-P7-G700-G750

۷DU2(8GB) SANDiSK
 i9205-i9152-S2-S3 Mini-S4 Mini-G7102-T111
HTC DESiRE 816
۴C-4X-H30-P7-G700-G750

۷DU2(8GB) SANDiSK
 i9205-i9152-S2-S3 Mini-S4 Mini-G7102-T111
HTC DESiRE 816

۷DU2(16GB) SANDiSK
 ۴C-4X-H30-P7-G700-G750
HTC E8/M7/M8/ONE/MAX/BUTTERFLY

۷DU2(16GB) SANDiSK
۴C-4X-H30-P7-G700-G750
HTC E8/M7/M8/ONE/MAX/BUTTERFLY

 

۳FMR(16GB) SANDiSK
 HTC ONE-DESiRE 820-DESiRE 826

۳FMR(16GB) SANDiSK
 HTC ONE-DESiRE 820-DESiRE 826

۳FMR(32GB) SANDiSK
 HTC ONE-DESiRE 820-DESiRE 826

۳FMR(32GB) SANDiSK
 HTC ONE-DESiRE 820-DESiRE 826

۴C-4X-H30-P7-G620-G700-G750

۳FMR(32GB) SANDiSK
 LUMiA 625/720/820/1320
ZENFONE
۴C-4X-H30-P7-G620-G700-G750

۳FMR(32GB) SANDiSK
 LUMiA 625/720/820/1320
ZENFONE

۲۴C(4GB) SANDiSK
 Y511-Y360-Y520

۲۴C(4GB) SANDiSK
 Y511-Y360-Y520

۲۶A(4GB) SANDiSK
 G600
DESiRE X

۲۸C(4GB) SANDiSK
 G6-G525-G610 G615-G630-G700-G730-G760

۳C-H30-Y320-Y360-Y530-Y550-Y600-Y625-C88

۲۸C(4GB) SANDiSK
 G6-G525-G610-G615-G630-G700-G730-G760
۳C-H30-Y320-Y360-Y530-Y550-Y600-Y625-C8813

 

۲۸C(8GB) SANDiSK
 G6-G525-G610-G615-G630-G700-G730-G760
۳C-H30-Y320-Y360-Y530-Y550-Y600-Y625-C8813

۲۸C(8GB) SANDiSK
 G6-G525-G610-G615 G630-G700-G730-G760
۳C-H30-Y320-Y360-Y530-Y550-Y600-Y625-C8813
۳C-4C-4X

N8-DE2(8G) SANDiSK

G700-G750-H30 U10-S7

N8-DE4(16G) SANDiSK

G700-G750-H30 U10-S7
DESiRE D816

G630(4GB) MiCRON

G630

G4 LG(32GB) TOSHiBA

G4

Hi6220

Hi6421(Mate 7)

iC POWER HUAWEi G7-MATE7-P6-P7

Hi6421(Mate 8)

iC POWER HUAWEi MATE8

Hi6522

iC POWER HUAWEi 4X

 

Hi6551

iC POWER HUAWEi P7

 

 

Hi6553

iC POWER HUAWEi P8

PM6650

iC POWER(HUAWEi,SAMSUNG

PM8018

iC POWER SONY C6602-C6603-XPERiA Z

PM8019

iC POWER SAMSUNG NOTE 4-iPHONE 6

PM8029

iC POWER(HTC,LG,NOKiA,SAMSUNG,SONY

PM8038

iC POWER(HUAWEi G740,LUMiA 620-720,SONY C2005

iC POWER SAMSUNG i8150-i9001-S8600

PM8058

iC POWER SONY LT15-LT28-MT15-MT25

iC POWER LUMiA 800-900

 

PM8084

iC POWER SAMSUNG

PM8110

iC POWER(LG,HUAWEi{G6-G630

PM8226

iC POWER(HTC,SAMSUNG(i9300,G7102),SONY

PM8821

iC POWER(HTC ONE,SAMSUNG{i9505,i9515},SONY Z

PM8841

iC POWER (LG G3,SAMSUNG N900,SONY Z1

PM8901

iC POWER (HTC,SONY LT26

PM8916

iC POWER SAMSUNG A3-A5-A7-E5-E7-G360-G530-G7200

PM8917

iC POWER SAMSUNG i9190-i9192-i9200-i9500-i9505-i9515

PM8921

iC POWER(HTC,LG,NOKiA,SONY Z

PM8926

iC POWER(HTC,SAMSUNG G7102

 

PM8941

iC POWER(HTC,LG,LENOVO,NOKiA,SAMSUNG,SONY

PM8952

iC POWER(LG,SAMSUNG,XiAOMi

PM8994

iC POWER(LG,SAMSUNG,SONY

PM8996

iC POWER SAMSUNG G930-G935

PMi 8996

PMD 9635

iC BASE BAND SAMSUNG NOTE 4-S6-S6 EDGE

PMD 9645

iC POWER iPHONE 7/7+

MT6320GA

iC POWER(ASUS,HUAWEi,LENOVO

MT6322GA

iC POWER(HTC,HUAWEi G750,LENOVO

MT6323GA

iC POWER(HTC,HUAWEi(G730-Y330-Y600),LENOVO

MT6325V

iC POWER LENOVO A7000-A7600-P70-S1-TAB2

 

MT6328V

iC POWER SAMSUNG NOTE 2

MT6333P

iC POWER(HTC 620/816,LENOVO A808,HUAWEi g750

SM5502

iC POWER SAMSUNG A5-G530F-G530H-i9158-i9300

SM5504

iC POWER SAMSUNG G360-G7200-i9082-GRAND

SM5705

iC POWER SAMSUNG A5100-j500F

SM5703A

iC POWER&CHARGiNG SAMSUNG j5-A8

U2(1608A1)

۵,۵C

U2(1610A1)

۵S

U2(1610A3)

۶S,6S+,SE

U2(1610A3B)

۱۲ ۷,۷+

 

iPHONE 5S(U3)

iC LiTE 5S

iPHONE 5S(U23)

iC TUCH 5S

۱۳۶S 10

iC POWER&CHARGiNG SAMSUNG P1000-P3100-P620

۳۴۷S

iC POWER&CHARGiNG SAMSUNG N8000-P5100

۳۳۸S1131

iC POWER iPHONE 5

۳۳۸S1164

iC POWER iPHONE 5C

۳۳۸S1216-A2

iC POWER iPHONE 5S

۳۳۸S1251-AZ

iC POWER iPHONE 6 / 6+

۳۳۸S00154-A1

iC POWER iPHONE 6S / 6S+

۳۳۸S00225-A1

iC POWER iPHONE 7 / 7+

 

 

۳۳۸S001122-A1

iC POWER iPHONE 6S / 6S+

۳۳۹S0205

iC POWER iPHONE 5S

MAX 8897

iC POWER iPHONE S2-NOTE 1

MAX 77686

iC POWER iPHONE S3-NOTE 2

MAX 77693

iC POWER iPHONE S3-NOTE 2

MAX 77804

iC POWER iPHONE NOTE 3-NOTE 3 NEO

MAX 77804K

iC POWER iPHONE S5-G850

MAX 77833

iC POWER iPHONE S6

MAX 77843

iC POWER iPHONE N910-N915-G920-G925

MAX 98504

iC POWER iPHONE

 

Teknikenovin.ir

 

SC2723E

iC POWER SAMSUNG

S2MPB02

iC POWER SAMSUNG NOTE 5

S2MPS11

iC POWER SAMSUNG S4

S2MPS11B4

iC POWER SAMSUNG S5-T705

S2MPS15A0

iC POWER SAMSUNG{S6-S6 EDGE}

S2MPU03A

iC POWER SAMSUNG J700

HUAWEI
G610:
H9TP32A8JDAC
SD7DP28C-4G
KMKJS000VM-B309
KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m

G730:
SD7DP28C-4G
H9TP32A8JDAC ok
H9TP32A8JDBC ok
KMKJS000VM-B309
KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m

G615 u10
H9TP32A8JDAC
KMKJS000VM-B309

G6 u00 u10 u20:
SD7DP28C-4G
KMKJS000VM-B309

 

 

G630 u10:
SD7DP28C-4G
H9TP32A8JDBC
KMKJS000VM-B309

y550 l02:
SD7DP28C-4G OK

Y520 u22
H9TP32A4GDDC
SD7DP24C-4G
KMNJS000ZM-B205 change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138
b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok(must write dump)

Holt00,Holly u10:
H9TP32A8JDBC-4GB
b309 ok cid:h4g1d

g620s-l02
SD7DP28C-8G

G525 U00:
H9TP32A8JDAC
SD7DP28C-4G
KMKUS000VM-B410 8g

u8950:
SD5DH26A 4G

Y511:
H9TP32A4GDBC
KMNJS000ZM-B205 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138
kMN5X000ZM-B209 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138
b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok
b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

Y320 u30:
SD7DP24F-4G

Y320 u10:
H9TP32A4GDBC
KMNJS000ZM-B205

Y336-u02:
Kmnj2000zm-b207

 

g510:
SD5DH24A-4G ok
KMSJS000KM-B308 ok
KMSJS000KА-B308

y300:
SD5DH24A-4G
KMSJS000KM-B308
KMSJS000KА-B308

y600 u20:
H9TP32A4GDCC
H9TP32A4GDBC
KMNJS000ZM-B205
b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok
b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k

Y625 U32
TYDOFH221641RA
H9TP32A8JDBC
b309 ok

y220 u10:
H9TA4GH2GDMCPR
H9DA4GH2GJBM
KSLCGBL2RA2H2A
KMN5X000ZM-B 209

y530 u00:
H9TP32A4GDCC
SD7DP28C-4G ok
KMKJS000VM-B309
b410 8g ok
TYCOFH121638RA OK
b309 ok cid ۴۵۰۱۰۰۵۳۴۵۴D3034473C5413DB43B1F8

y635-l21 rom1>7456 MB
H9TP64A8JDMC
KMKUS000VM-B410 change cid to ۹۰۰۱۴A483847316505077FA24D995252

y210d_y210 0200
H9DA4VH2GJMM
K524G2GACHB050

 

Y360 u61:
Y360:
SD7DP24C-4G
TYCOFH121638RA
H9TP32A4GDDC
KMNJS000ZM-B205
b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k
b209 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k
b309 change cid to 45010053454D3034470307EF64EC5166 ok 1m 1m 512k

y330 u11:
H9TP32A4GDCC
SD7DP24C-4G
KMNJS000ZM-B205
b309 ok change cid to 28c

H30 u10:
H26M42003GMR
KLM8G2FE3B-B001 CHANGE CID TO 90014A483847326404030001331E51F2
KLM8G1WEMB-B031
THGBMFG7C2LBAIL ok 16gb
KLMAG4FE4B-B002 ok 16gb
THGBMFG8C4LBAIR 32g ok

H30 t00:
SD7DP28C-4G

g620-UL01
H26M31003GMR
KLM8G2FE3B-B001 8g

G700: rom2,3<2mb
SDIN7DP2-8G_ok
SD5C25A-8G ok
KLM8G1GEAC-B001_ok
KLM8G2FE3B-B001 ok
sidn7du2-8g ok
sam b031 8g 16g ok
kMVUS000LM-B304 ok
b503 16g ok

p6 u06:
kMVUS000LM-B304
kMVUS000LA-B304 :16gb
SD5C25A-8G

P7-L10
KLMAG2GEAC-B001

scl-u31(msm8909)
H9TQ64A8GTMC

 

scl(mtk)
SD8DR18C-8G

scl(mt6582)
H9TQ17A8JTMC

Mate:
SD5C25A-8G
kMVUS000LM-B304

Mate 7:
THGBMAG7A2JBAIR
kLMAG2GEAC-B002

S7-601u
SDIN7DP2-8G
SD5C25A-8G

s7-721u
H9TP65A8JDAC
KMK8U000VM-B410 16g ok but only 8g usable
H9TP32A8JDBC
b309 ok write xml

s7-701u
KLM8G1GEAC-B001 ok

s8-701u:
TYDOGH231624RC

gr3(TAG-L21)
KMQ310013M-B419

holly u19:
H9TP18A8JDMC-16gb
KMK8X000VM-B412

G750:
H26M4200GMR
KLM8G2FE3B-B001
KLM8G1WEMB-B031

che2-ul00:
SDIN8DE1-8G

 

chm-u01:
KLM8G1GEND-B031
KLM8G1WEMB-B031
b001
SDIN8DE1-8G
THGBMBG6D1KBAIL

ALE-L21
KMR310001M-B611
H9TQ17A8JTMC

Y560 u02 mtk v2.1
B412 16gb ok
v2.0
KMK7X000VM-B314

y560 u02 spd sc7731G
H9TQ64A8GTMC

S10-231u
KMK8X000VM-B412

H60-L04
THGBMAG7A2JBAIR
kLMAG2GEAC-B002

vns l21(p9 lite)
KMQE10013M-B318 ok
b417 ok
b419 ok
TYE0HH231659RA ok

tit-u02
KMQ310013M-B419

tit-al00
H9TQ17A8JTMC

kiw-l21:
KMRE1000BM-B512
KMQ310013B-B419
H9TQ17ABJTMC

G7-L11
H9TQ18A8JTMC

G7-l01
H9TQ18A8JTMC

 

cun-u29:
KMFNX0012M-B214

Honor 6X BLN-L21
TYR0IH331667RB

cun-l21
H9TQ64A8GTMC

HTC

sensation xe
H9TP33A6ADMC

desire 616:
H9TP32A8JDAC ok
H9TP32A8JDBC ok
b410 8g ok
b309 ok change cid to ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138

desire 626G:
H9TQ64A8GTMC
b318 ok change cid to
۱۵۰۱۰۰۵۱۳۷۵۸۵۳۴۱۴۲۰۰۰CE29A6CC14C

desire 320 mt6582:
KMK7X000VM-B314

Desire 500:
H9TP32A8JDAC ok
KMKJS000VM-B309 ok 4gb
KMKUS000VM-B410 ok 8gb

Desire 600:
KMKUS000VM-B410
H9TP65A8JDMC

desire 610:
SDIN8DE2-8G
KLMAG2WEMB-B031

desire 728:
KMQ310006A B419

DESIRE 820s:
H9TQ17A8JTMC

 

DESIRE 820n:
h26m52103fmr

Desire v(t328w):
H9DP32A4JJAC
KMSJS000KM-B308
KMSJS000KA-B308

desire 826:(msm8939)
H26M52103FMR

desire 816g mt6592:
KMQ7X000SA B315

desire 620(mt6592)
KMQ7X000SA B315

desire 816q mt6752:
H9TQ17ABJTMC

desire 816w:
SDIN8DE2-8G
H26M41103HPR 8g
KLM8G2FE3B-B001 8g
THGBM5G7A2JBAIR 16g

Desire 820(A51_DTUL)
KLMAG2WEMB-B031

Desire 300:
KMSJS000KM-B308

Desire 310:
H9TP32A8JDBC

Desire 530
H9TQ17AAETAC

HTC T326e Desire SV:
H26M42003GMR
KMSJS000KA-B308
H9DP32A4JJA

one max:
SDIN7DP4-16G
THGBMFG8C4LBAIR 32g
TY90LH151636RA

htc one
KLMBG4GE2A-A001

 

desire 516w:
b309

desire 830u
KMR21000BM-B809

m9u:
H26M64103EMR

SAMSUNG

g7102:
g7102:
KLM8G1WEMB-B031
SDIN7DU2-8G

g130h:
KMN5X000ZM-B209

g313h
KMN5X000ZM-B209

g350e:
KMN5X000ZM-B209

g530h;
KMQ72000SM-B316
KMQN1000SM-B316

g531h
KMQN1000SM-B316

g532g(mt6736)
H9TQ64AAETAC

N7000:
KMVYL000LM-B503

N7100:
KMV3W000LM-B310

N900:
TY90LH151636RA
L744141351KDD

 

N9005:
KLMBG4GEAC-B001 32gb
THGBMBG8D4KBAIR 32g

N910:
THGBMBG7D2KBAIL

N7502:
THGBMBG7D2KBAIL 16gb
KMVTU000LM-B503

G900h:
TY90HH131647RA
KMV3W000LM-B310

G930f:
H28U64222MMR

G5520:
KMQ310013B-B419

G570f:
KMQ310013B-B419

I9000:
SDIN5C2-8G

I9023:
SDIN$C2-16G

i9100:
KMVYL000LM-B503

I9070:
SDIN5C2-8G
SDIN7DU2-8G

I8190:
KLM8G2FE3B-B001
sidn7du2-8g

I9500:
KMV3W000LM-B310

i9505:
KLMAG4FEAB-B002

 

I9300:
KMVTU000LM-B503
KMVYL000LM-B503
THGBMBG7D2KBAIL
TY90HH131625RA

i9300i:
THGBMBG7D2KBAIL

i9301i
KLMAG2GEAC-B002

i747m:
KLMAG4FE4B-B002

i9305:
KMVYL000LM-B503

i9200:
KLM8G2FE3B-B001
SDIN7DU2-8G
KLM8G1WEMB-B031

i9205:
SDIN7DU2-8G
KLM8G1WEMB-B031
KLM8G2FE3B-B001

i8262:
SDIN7DU2-8G

i8262:
KML7U000HM-B505
KML7X000HM-B507

i9060:
KMK7X000VM-B314

i9192:
SDIN7DU2-8G

n5100:
KLMAG2GE4A-A001
KLMAG2GE2A-A001 ok
A002 ok for on logo problem

N8000:
KLMAG4FEJA-A002

 

p3100:
KLMAG4FEJA-A002
KMVYL000LM-B503 ok

p5100:
KLMAG2GE4A-A001

p5200
THGBMBG7D2KBAIL

T325
THGBMBG7D2KBAIL

t111
sidn7du2-8g
b001 ok

S5282
KMJJS000WA-B409

s7582
KMK5X000YM-B314

S7272
KMK5U00VM-B309

j700h
THGBMFG7C2LBAIL
KLMAG1JENB-B031

j710f:
THGBMFG7C2LBAIL
KLMAG1JENB-B031

j500h
KMQN10006M-b318

j100h:
H9TP32A4GDDC

j106h:
H9TQ64A8GTAC

j110h:
Kmnj2000zm-b207
H9TP32A4GDDC

j120f:
KMFN10012M-B214

 

j110f:
H9TQ32A6BTMC

j200h:
H9TQ64A8GTMC

A3(A300h)
KMQ310006M-B417

A5
KMQ310013M

G925F
K3RG3G30MM-MGCH

A710F:
THGBMBG7D2KBAIL

A800f
KMR2W0009M-A803

T805(galaxy tab s)
THGBMFG7C2LBAIL

J320h, j320f
KMQN10006M-B318

N915f:
KMR210008M-A805

SONY

c2305:
H9TP32A8JDAC
KMN5X000ZM-B209

C6603-03
KLMAG2GE2A-A001-16g
THGBM5G7B2JBAIM-16g

c6902
KLMAG2GEAC-B001 16gb

D2533-c3
KLM8G1GEAC-B001

 

c5302
KLM8G2FE3B-B001

c2105:
KLM8G1GEAC B001

xperia t2
THGBM5G6A2JBAIR

St26i:
KMSJS00KA-B308

C2005
SDIN7DP2-4G
THGBMAG5A1JBAIR

xperia u:
SDIN5C2-8G

D2502(c3)
KLM8G1GEAC B001

mt27:
KLM8G2FE3B-B001

E2333:
KMR310001M-B611

e5333
KMR310001M-B611
H9TQ17A8JTMC

d2302:
THGBM5G6A2JBAIR 8gb

d5103
SDIN7DP2-8G.
KLM8G1GEAC-B001

d6503
THGBMBG7D2KBAIL 16gb

lt26i:
THGBM4G8D4GBAIE

Xperia XA Dual F3212
H9TQ17ADFTAC

 

e5333
H9TQ17ABJTMC

Lenovo

s820:
H9TP32A8JDAC
H9TP32A8JDBC
b309 ok change cid

a3000:
H9TP17A8JDAC 16g ok
kmk3u000vm-b410 16g ok change cid to kjs000vm(scatter)
kmkus000vm-b410 8g
KMK5U000VM-B309 4g ok
b412 stay on logo
kmk8s000vm-b410 ok change cid to kjs000vm

A3300
KMK8U000VM-B410 ۸g

A3500:
KMK8X000VM-B412 ok
KMK8U000VM-B410 cid K8U00M ok (scatter)
H9TP18A8JDMC-16gb

Lenovo A3500-FL
KMK7X000VM-B314

a5500:
KMK8X000VM-B412

A5000E:
KMK8U000VM-B410

A7-30
H9TQ64A8GTMC

TB3-710i:
KMF820012M-B305

B6000:
KMK8U000VM-B410

A8-50LC
KMF820012M-B305

 

Lenovo YOGA Tablet 2-830L
KLMAG2WEMB-B031

Lenovo Vibe X2
KLMBG4WEBC-B031

Lenovo S920
H9TP32A8JDAC

pb1-750M:
KMF820012M-B305

Lg
D335
Kmq7x000sa-b315

D295 rom1 >3728mb
jdac
b309 ok 1m 1m 512kb
b410 ok but only 4g known in phone

D802:
THGBMBG8D4KBAIR

E445
H9TP32A4GDCC

E612
H9TP32A4GDCC

E615
KMSJS000KM-B308
SD5DH24A 4G

D855
SDIN9DW4-16G
THGBMFG8C4LBAIR 32g ok

H815(g4)
THGBMFG8C4LBAIR 32g ok

H818p(g4)
THGBMFG8C4LBAIR 32g
B031 b001 ۷du2 ۷dp4 B503 B310

h324t
KMFJ20007M-B214

 

h791
THGBMFG7C2LBAIL-16G

 

H959:
KLMBG4GEND-B031

h955
KLM8G1GEND-B031

D160:
H9TP32A4GDDC
b309 ok change cid to ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138 rom1:3728mb

D325
H9TP32A8JDBC ok
KMKJS000VM-B309 ok
kmk5x000vm-b314 8GB
b314 4g ok

D380
H9TP32A8JDBC rom1>3728mb
H9TP32A8JDAC rom1>3728mb
b410 ok but only 4gb usable

D618
KLM8G1WEMB-B031

D686
H9TP65A8JDAC

D690:
KMQ7X000SA-B315

D724
KLM8G1WEMB-B031

ls751
H9TQ64A8GTMC

K130E:
KMF720012M-B214

k350z:
H9TQ64AAETMC

k520dy:
jy932

 

k430:
KMQ310013M-B419

 

k430dsy:
KMQE10013M-B318

K220DS
jy932
KMQE10013M-B318

K200DS (X-Style)
H9TQ17AAETAC

GS290
K522H1HACB-B060

P768(L90)
H26M31002GPR
KLM8G2FE3B-B001 ok

P715
SD5DH26A-4G

h540
KMQ72000SM-B316

v400
THGBMBG6D1KBAIL

H900:
SD1NADF4-64g

ASUS

k00s:

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

k012:

H26M42003GMR

 

asus silfie-z00ud

 

H9TQ17ADFTMC

K00z:

SDIN7DU2-8G

x013d(zb551kl):

H26M52208FPR

Nokia

nokia xl:

KMJ5X000WM-B413

جمع بندی

در دوره های آموزش تعمیرات موبایل که در آموزشگاه فیدار برگذار میگردد تمام نکته ها و تکنیک های تعمیرات موبایل به صورت کامل و تخصصی به ما آموزش داده میشود.برای شرکت در دوره ها به لینک آموزشگاه تعمیرات موبایل شیراز فیدار مراجعه کنید و برای مشاهده  آموزش ها و تکنیک رایگان تعمیرات موبایل به کانال یوتیوب fidarteam ، آپارات fidarteam و اینستگرام ما به آدرس fidarteam مراجعه کنید

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال داری کلیک کن
تماس با ما در واتساپ
گروه مشاوره آموزشگاه فیدار
برای مشاوره رایگان تو واتساپ کلیک کن