جداسازی جیوه های داخلی LCD گوشی قدیمی

جداسازی جیوه های داخلی LCD گوشی قدیمی، فیلمی جالب از جداسازی جیوه توسط حرارت از LCD گوشی قدیمی

فیلم زیر را که تهیه کردم براتون ببینید:

 

 

 

 

 

تیم آموزشگاه تکنیک نوین

تهیه کننده: محمدمهدی محمدی