نوشته هایی با برچسب روش خواندن مقاومت، مقاومت های ثابت، مقاومت ها، مقدارنامی مقاومت ها، مقاومت الکترونیکی، مفهموم تلرانس در مقاومت،مفهوم تولرانس در مقاومت،مقدار مقاومت اهمی

مقاومت الکتریکی

مقاومت الکتریکی

مقاومت الکتریکی ( R ) : مقاومت الکتریکی مقاومت، عنصر یا قطعه­ ای الکترونیکی است که سبب محدود شدن شدت جریان تولید شده در مدارات الکترونیکی می­شود­­. به عبارت دیگر، مقاومت با عبور جریان مخالفت می­کند. مقاومت الکتریکی واحد مقاومت اُهم ( Ω ) است و آن را با حرف

ادامه مطلب