هاردهای مشابه در گوشی ها

هارد های مشابه در گوشی ها

 هارد های مشابه در گوشی ها

هارد های مشابه در گوشی ها

A001(16GB)

I9082-I9105-I9150-P3100-P5100-P5200-P6800-P7500-T210
N5100-N7000-N8000-N8010-N9000-N9005
HTC BUTTERFLY
A002(16GB)

I9082-I9105-I9150-P3100-P5100-P5200-P6800-P7500-T210
N5100-N7000-N8000-N8010-N9000-N9005
HTC BUTTERFLY
B001(8GB)

هارد های مشابه در گوشی ها

G700-H30-P7
S3-S3 Mini-S4 Mini-i9128-i9200-G7102-P3100-P5200-T111
HTC E8/M7/M8/M9/ONE
B001(16GB)

هارد های مشابه در گوشی ها

G700-H30-P7
S3-S3 Mini-S4 Mini-i9128-i9200-G7102-P3100-P5200-T111
HTC E8/M7/M8/M9/ONE
B001(32GB)
G700-H30-P7
S3-S3 Mini-S4 Mini-i9128-i9200-G7102-P3100-P5200-T111
HTC E8/M7/M8/M9/ONE

هارد های مشابه در گوشی ها

B002(16GB)

G700-H30-P7
S3-S3 Mini-S4 Mini-i9128-i9200-G7102-P3100-P5200-T111
HTC E8/M7/M8/M9/ONE
B031(8GB)

هارد های مشابه در گوشی ها

4C-4X-G620-G700-G740-G750-Y6-Y635-H30
G7102-T210
LUMiA 630-LG G3-LG Nexus 5-HTC M9

هارد های مشابه در گوشی ها

B205(4GB)

Y511-Y530-Y600

B209(4GB)

G6-Y511-Y530-Y600
B304(8GB)
P6-MT1

هارد های مشابه در گوشی ها

B308(4GB)

Samsung Ace Duos/LENOVO S686
G510-G525-Y300
HTC DESiRE C/X/V/SV/300
B309(4GB)

هارد های مشابه در گوشی ها

G6-G525-G610-G615-G630-G700-G730-D700
HOL U19-HOL T00-Y520-Y550-Y600-Y625
HTC XE/XL-DESiRE 310/500/600/616 -LENOVO A820/S920
B310(16GB)

هارد های مشابه در گوشی ها

G3-S3-S4-S5-N7100-T311
DESiRE 818N
B314(8GB)

هارد های مشابه در گوشی ها

G355-G531-i9060i
Y530-Y560-S7
LG D325
B315(8GB)
G530
HTC DESiRE 610/620/816
LENOVO NOTE 8

هارد های مشابه در گوشی ها

B316(8GB)

G360-G530-G531-J1-J2-J5
G7-G700
B318(16GB)

هارد های مشابه در گوشی ها

j500F-j500FN-j500H-j320H-G750H
LG H734
B410(16GB)

LENOVO A3000-A3300-A3500-A5000-A5500
G6-Y560

هارد های مشابه در گوشی ها

B412(16GB)

LENOVO A3000-A3300-A3500-A5000-A5500
HoL U19

B503(16GB)
S2-S3-S4-N7000-N7100-P6200-T210
G750

هارد های مشابه در گوشی ها

B506(32GB)
N900-N9000-N9005
4X
HTC M9

هارد های مشابه در گوشی ها

GDBC(4GB)
G6-G610-G630-G730-Y320-Y511-Y520-Y600

هارد های مشابه در گوشی ها

GDCC(4GB)
G6-G610-G630-G730-Y330-Y360-Y520-Y530-Y600

GDDC(4GB)
J1-J110-G313-G318
Y519
JDAC(4GB)
G6-G525-G610-G615-G630-G730
D700-Y511-Y520-Y530-Y600-Y625-HUL T00
i8552-DESiRE 500/516/616

JDBC(4GB)
G6-G610-G630-G730
D700-Y511-Y520-Y600-Y625
DESiRE 310/500/516/616

JDCC(4GB)
G6-G630
D700-Y520-Y600-Y625
DESiRE 516/616

7DP4(16GB)
H30-P7-G700-G750

7DU2(8GB)
4C-4X-H30-P7-G700-G750
i9205-i9152-S2-S3 Mini-S4 Mini-G7102-T111
HTC DESiRE 816

3GMR(8GB)
4C-4X-H30-P7-G620-G700-G750
LUMiA 625/720/820/1320
ZENFONE

28C(4GB)

G6-G525-G610-G615-G630-G700-G730-G760
Y320-Y360-Y530-Y550-Y600-Y625

N8-DE2(8G)
3C-4C-4X
G700-G750-H30 U10-S7
DESiRE D816

G4 LG(32GB) TOSHiBA G4

در تلگرام ما را دنبال کنید

کانال تلگرام آموزشگاه تکنیک نوین